Hola! Spain-你好西班牙

2019/05/15
Hola! Spain-你好西班牙
聽說,西班牙人總是過得比別人慢兩個小時...